Back

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

 

Σας καλωσορίζουμε στον παρόντα ιστοχώρο, ο οποίος έχει ως σκοπό να σας παρέχει ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα UIA CULTURAL HIDRANT (CULTURAL Hidden Identities Reappear Through Networks of Water), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA – Urban Innovative Actions), στο Δήμο Χαλανδρίου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από κοινοπραξία εταίρων η οποία αποτελείται από τους εξής φορείς:

 

 1. Δήμος Χαλανδρίου (κύρια αστική αρχή του έργου)
 2. Συνεταιρισμός εργαζομένων COMMONSPACE (Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού Περιορισμένης Ευθύνης)
 3. ΕΥΔΑΠ (Α.Ε.)
 4. Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες (Α.Ε.)
 5. Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία MED-INA)
 6. Ερευνητικό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών)
 7. Όχι Παίζουμε (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία)
 8. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

 

Ο παρών ιστοχώρος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των προσώπων που τις εκφράζουν συμμετέχοντας σε αυτήν καθώς οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της Υπεύθυνης Αρχής, της Μόνιμης Γραμματείας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Αρχής Πιστοποίησης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν με τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του έργου, των συμβάσεων υλοποίησής του και της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

 

Ως επισκέπτης ή χρήστης του παρόντος ιστοχώρου οφείλετε, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του, να διαβάσετε και να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση διαφωνίας σας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και παραχωρείτε τη συγκατάθεσή σας. Οι κάτωθι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοχώρου.

 

Ελευθερία της έκφρασης

 

Η ελευθερία της έκφρασης των συμμετεχόντων προστατεύεται μέσα στα όρια που θέτουν η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται σχόλια που το περιεχόμενό τους είναι αντίθετο στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την εξύβριση δυσφήμηση και την πρόκληση μίσους.

 

Προστασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας από πλευράς πνευματικής ιδιοκτησίας και Ιδιοκτησιακά δικαιώματα του προγράμματος

 

Όλη η πνευματική ιδιοκτησία, τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα (είτε ενσώματα είτε άυλα) που απορρέουν από το έργο ανήκουν στον Δήμο Χαλανδρίου, ως κύρια αστική αρχή, και τους εταίρους του έργου, υπό τις επιφυλάξεις του άρθρου 46 του Ν.3028/2002, όπως ισχύει, και των κατ΄ εξουσιοδότηση εκδιδόμενων νομοθετημάτων σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα του ΥΠΠΟΑ, από τα οποία δεν νοείται καμία παραίτηση. Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, πώληση, μεταπώληση ή/και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου. Επιτρέπεται η μεμονωμένη και περιορισμένης έκτασης χρήση περιεχομένου, για προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής προέλευσης και χωρίς να θίγονται τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Δημοσίευση αποτελεσμάτων

 

Πλην των όσων ορίζονται μεταξύ των εταίρων, ορισμένοι τύποι αποτελεσμάτων του έργου πρέπει να διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό από τον Δήμο Χαλανδρίου, ως κύρια αστική αρχή, και τους εταίρους του έργου. Η εμπιστευμένη οντότητα και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος φορέας της Πρωτοβουλίας (π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα αποτελέσματα για ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με την Πρωτοβουλία. Εάν υπάρχουν προϋπάρχοντα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παραχωρούνται στο έργο, αυτά θα διαφυλαχθούν πλήρως υπό την προϋπόθεση ότι θα γνωστοποιηθούν εγγράφως από την κύρια αστική αρχή και τους εταίρους του έργου στην Υπεύθυνη Αρχή.

 

Ακρίβεια του περιεχομένου

 

Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστοχώρο  να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επικαιροποιημένες, καθώς και διαθέσιμες, ο Δήμος Χαλανδρίου δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο Δήμος Χαλανδρίου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική, ειδική ή αποθετική) ζημία του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου ή των σχετιζόμενων μ’ αυτόν ιστοσελίδες.

 

Διαθεσιμότητα του περιεχομένου

 

Ο Δήμος Χαλανδρίου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του παρόντος ιστοχώρου, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του παρόντος ιστοχώρου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στους επισκέπτες – χρήστες από αυτήν τη διακοπή.

 

Υποχρεώσεις επισκεπτών – χρηστών

Ως επισκέπτες – χρήστες του παρόντος ιστοχώρου υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα παραβιάσετε ή βλάψετε κανέναν άλλο χρήστη των υπηρεσιών του, δεν θα επέμβετε ή δεν θα διακόψετε τα δίκτυα τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον παρόντα ιστοχώρο, θα συμμορφωθείτε με όλους τους κανόνες, νόμους και διαδικασίες αυτών των δικτύων, δεν θα παραποιήσετε τον κώδικα του ιστοχώρου και θα συμμορφωθείτε με το ευρωπαϊκό και ελληνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με την μετάδοση τεχνικών δεδομένων τα οποία εξάγονται από την Ελλάδα. Επίσης συμφωνείτε ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, και άλλοι συνεργάτες του παρόντος ιστοχώρου δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστοχώρο. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

 

Ο παρών ιστοχώρος μπορεί να παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους μέσω συνδέσμων (links) αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη σε ότι αφορά το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, τις πολιτικές διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν ή τη διαθεσιμότητά τους.

 

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων

 

Ο παρόν ιστοχώρος μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων σε ερωτηματολόγια (ή να τα αποστέλλει στους εγγεγραμμένους μέσω newsletter) που έχουν δημιουργήσει εταίροι του προγράμματος, αποκλειστικά στα πλαίσια του προγράμματος. Ο κάθε εταίρος του προγράμματος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την συλλογή προσωπικών δεδομένων από τα ερωτηματολόγια που έχει δημιουργήσει και την επιλογή των μέσων που χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό και ο παρόν ιστοχώρος δε φέρει καμία ευθύνη.

 

Δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης

 

Ο Δήμος Χαλανδρίου έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος ιστοχώρου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 

Αναφορά προβλημάτων

 

Αν διαπιστώσετε τυχόν προβλήματα στο περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου, νομικού, ηθικού ή άλλου περιεχομένου, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο helpdesk[at]halandri.gr προκειμένου να αντιμετωπισθούν.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

Εισαγωγή

 

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στον παρόντα ιστοχώρο για να συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας. Στη συγκεκριμένη πολιτική Cookies, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν cookies, pixels και gifs, από κοινού «Cookies». Παρακάτω σας εξηγούμε τα διαφορετικά είδη Cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστοχώρο και τον τρόπο ελέγχου τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για Cookies οποτεδήποτε. Συναινώντας στην χρήση των Cookies μπορείτε να απολαύσετε πληρέστερα την περιήγηση στον ιστοχώρο. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα πολιτική σας βοηθά να κατανοήσετε και να αισθάνεστε πιο ασφαλείς, σχετικά με την χρήση από μέρους μας των Cookies. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected]

 

Τι είναι cookies

 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας  και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στον παρόντα ιστοχώρο. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Μπορούν να το κάνουν αυτό, επειδή οι ιστοσελίδες μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν τα αρχεία αυτά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σας αναγνωρίζουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα καθιστούν τη χρήση του διαδικτύου πιο εύκολη για εσάς (π.χ. απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις του χρήστη).

 

Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε

 

Σας παραθέτουμε μια λίστα με διαφορετικών ειδών Cookies που μπορεί να χρησιμοποιούμε στον Ιστοχώρο:

 

Είδος cookie Ονομασία Πηγή Σκοπός
Λειτουργικά __cfduid Cloudflare Το CloudFlare είναι ένα CDN (Content Delivery Network) που βελτιστοποιεί την απόδοση της ιστοσελίδας μας. Το CLoudFlare CDN σερβίρει τα στατικά αρχεία μίας σελίδας (φωτογραφίες, αρχεία html, php κλπ) από το cache τους αναλόγως ποιος server είναι πιο κοντά στον επισκέπτη της σελίδας.
Καταγραφή subscribeCookie Ιστοσελίδα Μας επιτρέπουν να καταχωρούμε αν οι χρήστες έχουν εγγραφεί στη λίστα μας, ώστε να γνωρίζουμε αν πρέπει να προβάλλουμε, ή όχι, το pop-up εγγραφής. Η διάρκεια του είναι για μία ημέρα.
Καταγραφή __utmz Google Analytics Καταγράφει την πηγή από την οποία προήλθε η επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα.
Καταγραφή __utmb & __utmc Google Analytics Καταγράφουν τα δεδομένα της διάρκειας παραμονής χρηστών στην ιστοσελίδα.
Καταγραφή __utma Google Analytics Καταγράφει την συχνότητα επισκέψεων ενός χρήστη.
Καταγραφή __ga,__gid  & __gat Google Analytics Tα κεντρικά cookies που συνδέουν την ιστοσελίδα με την πλατφόρμα των Google Analytics, καταγράφει και στέλνει δεδομένα.

_ga

Επιτρέπει στη Google να ανιχνεύει μεμονωμένους χρήστες μέσω ενός ανιχνευτή πελάτη ο οποίος δημιουργείται τυχαία.

Λήγει μετά από 2 χρόνια.

_gat

Χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί και να ανιχνεύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών στην ιστοσελίδα με ανώνυμο τρόπο.

Λήγει μετά από 1 ώρα.

 

Τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν Cookies στον ιστοχώρο μας

 

Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες στον Ιστοχώρο μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στον Ιστοχώρο μας και/ή στις διαφημίσεις τις οποίες έχετε επιλέξει. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτούς, ώστε να παρέχουν διαφημίσεις που πιστεύουν ότι μπορεί πολύ πιθανόν να άπτονται του ενδιαφέροντός σας, με βάση το περιεχόμενο που έχετε δει. Οι διαφημιστές τρίτων μερών μπορεί να χρησιμοποιήσουν επίσης τις πληροφορίες αυτές, για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies και για να απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε Cookies τρίτων μερών, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου τρίτου μέρους. Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον έλεγχο των Cookies στο τμήμα 5 κατωτέρω.

 

Πως μπορείτε να ελέγχετε τα Cookies

 

Μπορείτε να μην επιτρέψετε ή να αρνηθείτε την αποδοχή των Cookies από τον παρόντα Ιστοχώρο οποιαδήποτε στιγμή είτε μη ενεργοποιώντας τη σχετική ρύθμιση στον περιηγητή σας, ή ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στον περιηγητή σας, που σας επιτρέπει να τα απορρίψετε. Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή των Flash Cookies από τον παρόντα Ιστοχώρο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης του Adobe Flash στην ιστοσελίδα www.adobe.com/security/ flashplayer. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να απενεργοποιήσετε τα cookies, αν έχετε ενεργοποιήσει αυτά, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του παρόχου στον περιηγητή διαδικτύου, μέσω του παραθύρου βοήθειας. Μπορεί να θέλετε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ index.html για πληροφορίες σχετικά με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους περιηγητές. Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι εάν τα cookies δεν ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν, είναι πιθανόν όλες οι λειτουργίες του Ιστοχώρου να μην λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που προορίζονται.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο παρών ιστοχώρος του προγράμματος UIA Cultural H.ID.RA.N.T αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών του σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και το ν. 4624/2019 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου μας.

 

Ως επισκέπτης ή χρήστης των υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται παρακάτω.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου ως κύρια αστική αρχή του προγράμματος. Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα εξής: Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου 15234, τηλέφωνο: 2142147040, email: [email protected]

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 

Ο Δήμος Χαλανδρίου έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος παρακολουθεί τη συμμόρφωσή του προγράμματος με τον Κανονισμό 2016/679 και το ν. 4624/2019 σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα εξής: τηλέφωνο 2103003921, email: [email protected], Παναγιώτα Κιορτσή (εταιρία INTERACTIVE A.E.)

 

Εκτελών την επεξεργασία

 

Εκτελών την επεξεργασία είναι ο Συνεταιρισμός εργαζομένων COMMONSPACE και οι συνεργάτες αυτής. Για τεχνικά ζητήματα που άπτονται της επεξεργασίας, ο Συνεταιρισμός εργαζομένων SOCIALITY (ο οποίος έχει αναπτύξει και υποστηρίζει την ιστοσελίδα) συνδράμει τον Συνεταιρισμό εργαζόμενο COMMONSPACE.

 

Βασικοί ορισμοί

 

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

 

Τι είναι δεδομένα ειδικών κατηγοριών

 

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα είναι τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική́ ή εθνοτική́ καταγωγή́, τα πολιτικά́ φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή́ σε συνδικαλιστική́ οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό́ την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγειά ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική́ ζωή́ φυσικού́ προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό́.

 

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

 

Τι είναι υπεύθυνος επεξεργασίας

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Τι είναι εκτελών την επεξεργασία

 

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας,

 

Τι είναι αποδέκτης

 

Αποδέκτης είναι το φυσικό́ ή νομικό́ πρόσωπο, η δημοσία αρχή́, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης ερευνάς σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από́ τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

 

Τι είναι συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων

 

Συγκατάθεση του υποκείμενου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή́ και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή́ θετική́ ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα που το αφορούν.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

 

Ο Δήμος συλλέγει και επεξεργάζεται το email όσων επισκεπτών επιθυμούν να εγγραφούν στο newsletter του παρόντος ιστοχώρου, για την λήψη ενημερωτικού και λοιπού υλικού, αποκλειστικά στο πλαίσιο του προγράμματος και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

 

Η περαιτέρω συλλογή προσωπικών δεδομένων η οποία ενδέχεται να γίνει μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων που θα δημιουργηθούν από εταίρους του προγράμματος και θα αποσταλούν στους εγγεγραμμένους χρήστες μέσω του newsletter, γίνεται από τον εκάστοτε εταίρο – δημιουργό του ερωτηματολογίου και όχι από το Δήμο Χαλανδρίου. Ο Δήμος Χαλανδρίου δε φέρει καμία ευθύνη για την συλλογή και επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων.

 

Συλλογή δεδομένων κατά την πλοήγησή σας στο διαδικτυακό μας τόπο

 

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστοχώρο του προγράμματος αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου σας, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας σας, αλλά αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του Ιστοχώρου μας.

 

Νομικές βάσεις

 

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

 

 • η συγκατάθεση των συμμετεχόντων για την εγγραφή τους στο newsletter
 • η εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί ανάμεσα στους εταίρους του Προγράμματος για την ολοκλήρωσή του

 

Αποδέκτες των δεδομένων

 

Τα email των εγγεγραμμένων στο newsletter, διοχετεύονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα mailchimp (https://mailchimp.com) η οποία χρησιμοποιείται για την διαχείριση της αποστολής των μηνυμάτων του newsletter. Μπορείτε στον παρακάτω σύνδεσμο να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων την πλατφόρμας (https://mailchimp.com/legal/). Επίσης τα email των εγγεγραμμένων στο newsletter ενδέχεται να δοθούν στους εταίρους του προγράμματος, αποκλειστικά για χρήση στα πλαίσια του προγράμματος.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα (email εγγραφής στο newsletter) θα διατηρηθούν έως την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της κύριας αστικής αρχής και των εταίρων βάσει αυτής της μεταξύ τους συμφωνίας και της σύμβασης χρηματοδότησης ή μέχρις ότου προβείτε στην απεγγραφή σας από το newsletter.

 

Ασφάλεια δεδομένων

 

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας και χρήση των  υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

 

Τα δικαιώματα σας

 

Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 

 1. δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία
 2. δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 3. δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
 4. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους
 5. δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 6. δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 17 παρ. 3 στοιχ. β΄, 20 παρ. 3 και 23 Κανονισμού 2016/679),  μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο Χαλανδρίου ή τον DPO του Δήμου Χαλανδρίου, όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

Δικαίωμα καταγγελίας

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Όροι Χρήσεως